PREUZMI PROGRAM PUTOVANJAKrf hoteli leto 2022 :: SOPSTVENI PREVOZ :: Fibula Travel

 

USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje se vrši u dinarskoj protiv vrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA:

PROGRAM PUTOVANJA KRF – INDIVIDUALNI PROGRAM:

1. dan:BEOGRAD-KRF Sopstveni prevoz do hotela/apartmana. Smeštaj u sobe posle 15:00h.

2. dan - pretposlednji dan: KRF Slobodne aktivnosti. Smeštaj u hotelu prema uplaćenoj usluzi.

Poslednji dan: KRF-BEOGRAD Napuštanje soba najkasnije do 09:00h. Kraj programa.

CENA UKLJUČUJE:

CENA NE UKLJUČUJE:

VIZA, PUTNA DOKUMENTA I COVID USLOVI:
Viza za državljane RS nije potrebna, pasoš mora biti važnosti minimum 3 meseca nakon povratka sa putovanja (minimum 90 dana nakon povratka). Molimo putnike da posebnu pažnju obrate na dečije pasoše koji se izdaju sa kraćim periodom važenja. Covid uslovi za putovanje u inostranstvo kao i za ulazak u Srbiju zavise od trenutne epidemioloske situacije. Putnici uslove mogu pronaci na web stranici Ministarstva Spoljnih Poslova https://www.mfa.gov.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/covid-19-uslovi-za-putovanje

Molimo putnike da se pre zaključenja ugovora o putovanju sa agencijom Fibula Travel, informišu i upoznaju sa PROGRAMOM PUTOVANJA i OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA. Molbe i napomene u rezervaciji nisu sastavni deo ugovora, tj. nisu ugovorena obaveza te, samim tim nisu obavezujuće

KRAJNJI ROK ZA OBAVEŠTAVANJE PUTNIKA ZA SLUČAJ OTKAZIVANJA ILI PROMENE PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE AGENCIJE JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

Organizator putovanja: FIBULA AIR TRAVEL AGENCY
Za ovaj program ne postoji minimum za realizaciju.

OPŠTI USLOVI PUTOVANJA Fibula Air Travel od 01.10.2021. godine su sastavni deo ovog programa.
Opisi hotela dostupni su na zvaničmom web site-u Fibula Air Travel www.fibula.rs
Licenca OTP 100/2021, kategorije A od 01.02.2021. godine, Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja broj 0090/2020, od
20.09.2021. zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”,
Beograd, ul. Kondina br.14 , Bankarska garancija broj 90-805-0167972.7 od 24.09.2021, Akcionarskog društva
„HALBANK a. d. Beograd”, Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana
nastanka osiguranog slučaja, kod Nacionlne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA